دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
یادداشت

سید محمد حسینی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^