دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سید محمد   حسینی

پست الکترونیکی : sm-hoseini@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی صنایع غذایی

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 1377/07/01

سید محمد حسینی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^